ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦ > ᓄᓇᑦᑎᓐᓂ ᐊᐅᓪᓚᑲᑕᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐊᓐᓇᐅᒪᓇᓱᖕᓂᕐᓗ > xQx6: w6vsm/q5 cspym/ui > ᖃᐅᓴᐅᑎ (PDF)

Photo Portraits of Inuit hunters 1865

Photo Native out sealing Pang 1929

Photo Chasseur tente couleur

 

xQx6: w6vsm/q5 cspym/ui

ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᔅᓴᐃᑦ: