ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦ > ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ: ᐊᖓᒃᑰᓂᕐᓗ ᐅᓪᓗᒥᓕᓴᐅᓕᖅᑐᓄᑦ ᓇᒻᒪᙱᓐᓂᓪᓕᐅᖅᐸᒃᑐᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᖅ > > ᖃᐅᓴᐅᑎ (PDF)

Assuituq National Park, near Broughton Island.

Caribou in the Koroc River Valley, Torngat Mountains.

 

ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᔅᓴᐃᑦ: