ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦ > ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ: ᐊᖓᒃᑰᓂᕐᓗ ᐅᓪᓗᒥᓕᓴᐅᓕᖅᑐᓄᑦ ᓇᒻᒪᙱᓐᓂᓪᓕᐅᖅᐸᒃᑐᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᖅ >

Assuituq National Park, near Broughton Island.

The melting of the sea ice near Broughton Island.

ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ:
ᐆᓕ ᐃᑎᓐᓄᐊᖅ

« ᐅᕙᒐᑦᑕᐅ ᐃᓐᓇᑎᒍᑦ ᐸᓯᔭᔅᓴᐅᒻᒥᔪᒍᑦ ᓂᓪᓕᐊᓐᖏᓗᐊᕆᓚᑦᑕ ᐃᓅᓱᑦᑐᖁᑎᑎᓐᓄᑦ ᓂᓪᓕᐊᓂᖅᓴᐅᕙᔪᒐᓗᐊᕋᑦᑕᓕ. ᑕᑎᖃᑐᐃᓐᓇᓕᕋᑦᑕᓕ ᐃᓕᓴᐃᔨᓂᒃ. ᐊᖏᔪᖅᑳᕆᓚᐅᖅᓯᒪᔭᕗᓪᓕ ᐃᓕᓴᐃᔨᖃᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᖏᓐᑦᑐᑦ ᑕᑎᖃᕋᑎᓪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂ. ᐅᖃᖃᑎᒋᓐᓂᕈᑦᑎᒍ ᐊᑕᐅᓯᐊᖅ ᒪᕐᕈᐊᖅᑎᓪᓘᓐᓃᑦ, ᑕᐃᒪᓕ ᐅᖃᓕᕋᔭᖅᑯᒍᑦ ᐅᖃᖃᑎᓚᐅᕋᒃᑭᑦ ᐃᓅᓱᑦᑐᖁᑎᕗᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᑕᒪᓐᓇ ᓈᒻᒪᖏᑦᑐᖅ. ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓱᒪᓲᑦ ᕿᑐᕐᖓᖏᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᕈᓐᓇᕐᖓᑕ, ᑐᑭᓯᓐᖏᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖏᑦ, ᒪᓕᑐᐃᓐᓇᓲᖑᒻᒪᑕ ᐊᖏᔪᖅᑳᖏᑦ, ᐱᔪᓐᓇᓂᖅᓴᐅᓕᖅᑐᒋᓪᓗᓂᒋᑦ. ᑕᐃᒫᓪᓕ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᕆᐊᖃᓐᖏᑦᑐᖅ. ᐃᓐᓇᖅᑎᒍᑦᑕᐅ ᐸᓯᔭᔅᓴᐅᒋᕗᒍᑦ ᐃᓅᓱᑦᑐᖁᑎᑦᑎᓐᓄᑦ ᓂᓪᓕᐊᓐᖏᓗᐊᓕᕋᑦᑕ. ᐊᓪᓛᑦᑕᐅ ᐅᕙᖓ ᓱᕈᓯᕐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᓐᖏᓗᐊᖃᑦᑕᓕᖅᑐᖓ. ᐃᓄᐃᑦ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᕐᒥᒻᒪᑕ ᐃᓅᓱᑦᑐᖁᑎᖏᓐᓂ ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓂᖏᓐᓂ. ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᐊᔪᕆᓱᐃᓂᖅᓴᐅᓕᖅᑐᑎᒃ ᐃᓚᖏᑦ ᐃᑉᐱᒍᓱᓐᖏᑦᑎᐊᒻᒪᕆᑦᑐᑎᒃ. ᑕᒪᓐᓇᑦᑕᐅ ᐱᐅᓐᖏᒻᒥᔪᖅ ᐃᓅᓱᑦᑐᓄᑦ. » (ᒪᑉᐱᒐᖅ 199) 

ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᖅ:

ᑭᖑᓪᖅᓕᐹᒥ ᓈᓴᐅᑎᒻᒪᕆᒻᒥ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑐᖅ ᐊᖓᒃᑰᖏᑦᑐᓂᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᒍᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑐᑦ ᐃᓄᓐᓄᒃ ᐊᑲᐅᓐᖏᓕᐅᕈᑕᐅᔭᑦᑐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ.

ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑳᖅᑐᑎᒃ ᑎᕆᒍᓲᓯᕐᒥᑦ, ᖃᐅᑕᒫᑦ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᐸᑦᑐᒥᓃᑦ, ᐊᑐᖅᑕᐅᖏᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᖃᑦᑕᓚᐅᓐᖏᑦᑐᑦ ᐃᓚᒌᓐᓂᒃ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᑕᐃᒫᔅᓴᐃᓐᓇᐸᓗᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᒪᓕᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂ ᐅᑉᐱᓂᕐᒥᑦ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᑎᒃ (ᓈᑦᑎᐅᖑᔭᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖏᓪᓗᑎᒃ, ᓂᕿᑐᖃᑦᑕᖏᓪᓗᑎᒃ ᐅᓪᓗᕈᓗᑐᐃᓐᓇᕐᒥᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᓪᓗ).

ᓇᖅᑭᖅᓲᓂᖅ, ᐅᓂᒃᑳᕐᓂᖅ ᐅᖃᐅᓯᐅᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᐅᑉᐱᖅᑐᓂᒃ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᕐᓂᖏᓐᓂ.

ᐅᖃᐅᓯᖃᓕᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᓐᓇᖏᑦᑐᓂᒃ ᑲᑎᒪᓂᖏᓐᓂ, ᐱᕕᑭᓗᐊᕐᓂᖓᓐᓄᑦ: ᐃᓄᔅᓱᐃᑦ (ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔾᔪᑎᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᒃ ᑭᓱᑕᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ), ᐊᑉᓇᐃᑦ (ᑕᕐᓂᐅᔪᑦ ᐃᓪᓗᕕᒐᕐᓃᖃᑦᑕᖅᑐᐃᑦ ᐃᓄᖃᕈᓐᓃᖅᑐᓂᒃ), ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᑐᕐᓖᑦ (ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦᑎᐊᖅ ᐅᑎᕐᕕᐅᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᑦ).

ᐅᖃᐅᓯᐅᓕᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᐃᓐᓇᕐᓂᑦ. ᐃᓐᓇᐅᓂᖅᐹᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑲᑎᓪᓗᑎᒃ ᐅᖃᖃᑎᖃᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᑕᒻᒪᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᓯᔾᔨᕋᓱᐊᕐᓗᒋᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ, ᐊᔪᕐᓇᑦᑎᐊᒻᒪᕆᑉᐸᑕ, ᐃᓱᒪᖅᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᓕᕐᓗᑎᒃ. ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᖃᑕᐅᓂᖅ ᑕᒻᒪᖅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐋᖅᑭᓱᖅᑕᐅᒐᓱᐊᕐᓗᑎᒃ ᐅᖃᖃᑎᒋᔭᐅᕙᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᒋᐊᕈᑎᖃᕈᒪᓪᓗᑎᒃ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑯᑦ ᐊᑐᓕᖁᔨᓪᓗᑎᓪᓗ ᑕᕝᕙᓂ ᑲᑎᒪᓂᖏᓐᓂ. ᐃᓚᖏᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᑦ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᐸᓚᐅᖅᑐᑦ: ᓴᖅᑭᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᑲᒻᒪᔅᓯᒪᔪᑦ ᖃᓪᓗᓈᓃᓐᖔᖅᓯᒪᔪᑦ (ᑏᕖᑦ, ᓱᕈᓯᕐᓂᑦ ᐊᖅᓵᖅᓯᕙᑦᑐᑦ ᐊᕐᓇᐃᓪᓗ ᕿᒫᕕᒻᒨᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑦ) ᑲᑎᒪᖃᑎᖃᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐅᖃᖃᑎᖃᖃᖅᑎᐅᓗᑎᒃ. ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᑲᖅᓴᓚᐅᓐᖏᑦᑐᑦ ᐃᓱᒪᖅᓱᑐᐃᓐᓇᕋᓱᐊᖅᑐᓂᒃ (ᐆᒪᔪᕋᓱᐊᕐᓂᖅ ᓂᕿᔅᓴᐅᓐᖏᑦᑐᒥᑦ, ᐃᒥᐊᓗᓐᓂᑦ) ᐃᓅᓱᑦᑐᓄᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᑦᑎᐊᕐᖓᑕ ᐃᓅᓱᑦᑐᐃᓪᓗ ᐊᖏᔪᖅᑳᖏᑦ ᑲᒪᑦᑎᐊᓐᖏᓗᐊᓕᕐᖓᑕ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐊᑲᐅᔅᓴᖏᒻᒥᔪᑦ ᕿᓚᒥᓪᓚᕆᐊᓗᒃ ᐊᖅᓵᔅᓯᓲᖑᒻᒪᑕ ᓱᕈᓯᕐᓂᑦ ᐊᑲᐅᓐᖏᓕᐅᕈᑎᑕᖃᖅᑲᑦ ᖃᓄᕐᓗ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᕿᒫᑎᓪᓗᒋᑦ ᓱᕋᔅᓴᐃᑐᐃᓐᓇᕐᖓᑕ ᐃᓚᒌᓐᓂᒃ, ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓐᖏᓗᐊᖃᑦᑕᖅᓯᒪᒻᒪᑕ.
 
ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓐᓂ ᕿᓚᒥᐅᓂᖅᓴ ᑲᑎᒪᒍᒪᓪᓗᑎᒃ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓄᐊᑕᐅᑦᑎᐊᕐᓂᐊᕐᖓᑕ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᑦ, ᐃᓅᒍᓐᓃᓚᐅᓐᖏᓐᓂᖏᓐᓂ ᐃᓐᓇᕗᑦ.