ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖅ > ᓄᑕᖅᑭᕆᔾᔪᓯᑐᖃᐃᑦ

photo Inuit children playing Pang

ᓄᑕᖅᑭᕆᔾᔪᓯᑐᖃᐃᑦ

ᓇᐃᓪᓕᑎᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᓂᒃᑳᖅ:
ᐅᓂᒃᑳᖅ

ᓄᑕᖅᑭᕆᓂᕐᒥ, ᒪᕐᕉᒃ ᐃᓐᓈᒃ ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᓂᒋᐊᓂᒥᐅᑖᒃ, ᓇᕿ ᐃᖅᑯ ᐅᖅᓱᕋᓕᒃ ᐅᑦᑐᕿᓗ, ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖅᑯᓯᖏᓐᓂ ᓄᑕᖅᑭᕆᓂᕐᒥᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᒪᓕᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ (ᐸᐃᕆᕖᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᒥᑭᓂᖅᐹᖏᓐᓂ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ, ᐊᓯᖏᓪᓗ), ᐃᓚᖏᑦ ᐱᖅᑯᓯᖏᓐᓂ ᐊᑐᖅᑐᑎᒃ, ᓲᕐᓗ ᐊᒪᐅᑎᓂᒃ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᓱᓕ ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ. ᐊᐅᓚᑕᐅᓪᓗᑎᒃ, ᔩᓐ ᐳᕆᒃᔅᒧᑦ, ᐃᓕᓴᐃᔨ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᕐᔪᐊᕐᒥ, ᐅᖃᓕᒫᒐᐃᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᐱᖅᓲᑎᒥᓂᕐᓄᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖓᓐᓂ ᐊᐃᑉᐸᖓᓐᓂᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐊᕐᓇᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃᑯᖏᓐᓂ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐱᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒥᓪᓗ ᐃᓕᓐᐊᓂᖅᑐᓂᒃ. ᐊᐱᖅᓱᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᒪᑯᓂᖓ ᐊᕐᓇᓂᒃ ᓇᔾᔨᔪᓂᒃ, ᐊᐅᓈᕐᓃᑦ, ᐃᕐᓂᓃᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᓂᐅᕙᑦᑐᒥᓃᑦ ᓱᕈᓯᕐᓂᑦ ᐃᑉᐱᒋᔭᖏᓐᓂ ᐱᓐᖑᐊᕐᓂᒥᓪᓗ.
ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓇᓗᓇᐃᕇᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᒋᐊᕐᖓᐅᑎᒻᒥᒃ. “ᓱᕈᓰᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑦᑕᕐᖓᑕ ᐃᓕᑦᑐᑎᓪᓗ ᐃᓐᓇᕐᓂᑦ.” ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒋᐊᖃᓐᖏᑦᑐᑦ ᖃᕿᐊᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒋᐊᖃᖅᑐᑦ ᐅᐊᑦᑎᐊᕈᕐᓂᓴᐅᒻᒪᑕ ᐅᓂᒃᑳᕆᔭᐅᔪᑦ.
ᒪᕐᕉᒃ ᐃᓐᓈᒃ ᐃᓅᖃᑕᐅᕙᓚᐅᖅᐴᒃ ᐊᑐᓂ ᐱᒻᒪᕆᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᑦᑎᐊᖅᑐᑎᒃ. ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᖅᑐᕐᓕ, ᐃᓄᑐᐊᑦᑎᐊᖑᔮᓕᖅᑐᒃ ᐃᓄᓐᓂᒃ.
ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ:
s6hCo4 s5ge
bwmw5+gA5y w+kct+Q5yxMzJy w+kct+Q5yx6g+y+M4 cspmq5gz ckw5+g7m+z5y ryxi si4+v6hz si4+vgw8N6hz Wsyui5t8i x5hxl4 scDm+haZlxC5b s?A5 Wsyui5t8i Wsi6nsym8q4vlx6gA5 wo5y8i5 Wsi6nsym8q5g+X+lZlx6gA5 cspmZlx6gA5 ryxi WsJxl8i4 cspomZlx6gA5 ryxi WsJxl8i4 xg6tbsymZlxC5b w+M4 w+k5yx3ixl7u4 ryxi xg5tbsZhx6ymZ5b +b5huz ryxi scDm+ha0JtZ Nugw8N6 vtm?4vm w+kyoEpu4 Nu w6v6gwpi Nugw8N6 vtm?4vm w+kct4v eu3Dxgw8N8q5bClx4v ryxi scstAmMe?5b4v s?Atg5 WD6ymAt4 bwmwbsZ/8q5g5 wmwozN+X+l7m5 w6v6gbsJi9o g+n9li y3iAh8ifj5 w+k2 w+kctK5 mfx eg3zE8qbClxK5 y3iN6gx+l7mb bwmwj5 y3iAh+j?9MwJ6 sW8Nci scstc5b8qbK5 bwmwMeK6 wmwozN+X+l7m5 x9+M5 bmsz si4+vEx6g+Md/sZm dFxoJJz dFx5gx+loJJz w+kyFiK5 gn6bsdNsc5b3m5 Wsi6nsc5bJJA5 wo5y8i5 wmwosq5gz Wsi6nsc5bJ8q5gA5 ryxi w+kyc5yxExc3i3u4 wo8ix6tbs?5yx6gx+lJA5 xzJ+6vt8i5...kb6v5 x+Nz8kgx6 WD6n/s?Ms3i8qM5. kN6vt+Ql4+b+Clw5 WD6nwcbs?1i6S5. G@H