ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖅ > ᐅᒃᐱᕆᔭᕕᓂᑐᖃᐃᑦ ᐊᖓᒃᑯᐃᓪᓗ

ᐅᒃᐱᕆᔭᕕᓂᑐᖃᐃᑦ ᐊᖓᒃᑯᐃᓪᓗ

ᓇᐃᓪᓕᑎᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᓂᒃᑳᖅ:
ᐅᓂᒃᑳᖅ

ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᑦᑎᐊᕙᐅᓛᖑᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᖑᒃᑯᕆᓂᖏᓐᓂ, ᐅᑉᐱᕆᔭᐃᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᖅᑯᓯᖏᓐᓂᓪᓗ ᐊᑦᑏᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓂ, ᐊᑎᖏᑦ, ᖃᓄᕐᓗ ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᐊᑦᑐᐊᓂᖃᕐᒪᖔᑕ, ᐃᓅᓯᖅ, ᐃᓄᐃᓪᓗ ᖃᓄᖅ ᑎᒍᓯᕙᒻᒪᖔᑕ ᐃᓅᓯᕐᒥᑦ, ᐃᓄᒃ, ᑕᕐᓂᖏᓪᓗ, ᑐᕐᖓᐃᓪᓗ. ᐃᓚᖏᑦ ᐊᖓᒃᑯᐃᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᖃᑦᑕᒪᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑎᑯᓗᖏᓐᓂ ᐃᓅᕋᑖᖅᑐᓂᒃ ᐊᑦᑎᖅᑕᒥᓂᕐᓂᑦ. ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᐊᕙ ᐊᖓᒃᑯᕈᕐᖓᑦ, ᐃᑲᔪᖅᑎᖓ ᐊᑎᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᕙᒥᑦ ᐊᕐᓇᒥ ᓯᔾᔭᒥ ᑕᕐᓂᖓᓐᓂ. ᑕᐃᒫᔅᓴᐃᓐᓇᐸᓗᓪᓗ, ᓇᓄᖅ, ᓇᑦᓯᓕᒻᒥᐅᑕᖅ ᓇᐅᔮᖅᐸᓯᕐᒥ, ᐊᑦᑎᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓚᐃᕐᓂᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑕ ᐊᑎᒥᓂᖓᓂ. ᐃᓚᐃᕋᐃᒻᒪᑕ, ᓇᓄᕐᒥᑦ ᑕᕐᓂᑖᖅᑎᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ. ᐊᖓᒃᑯᖅ ᐃᓕᓐᐊᓂᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᐊᓂᑎᑦᑎᔪᖅ ᓄᑖᕐᒥᑦ ᐊᑦᑎᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖓ, ᕿᒧᒃᓯᕋᕐᒥᑦ. ᐊᖓᒃᑯᖅ ᐊᓐᓇᔅᓯᒍᒪᓐᓂᖅᑲᑦ ᐃᓅᓯᕐᒥᑦ ᖃᓂᒪᔪᒥᒃ ᓱᕈᓯᕐᒥᑦ, ᐊᑦᑎᖅᑕᐅᒐᔪᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᖓᓐᓂ ᑕᕐᓂᒥᑦ, ᐊᐅᐱᓛᕐᔪᒃ ᐅᓂᒃᑳᖃᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᑕᒪᔅᓱᒥᖓ (ᒪᑉᐱᒐᖅ 9) ᐃᓐᓇᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᒥᐊᓕᐋᓄ ᐊᐅᐱᓛᕐᔪᒃ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᓄᓕᐊᖓᓗ, ᑐᓕᒫᖅ. ᓇᑦᑎᓕᒻᒥᐅᑕᔅᓴᔭᐃᓐᓈᒃ ᐊᐃᕕᓕᕐᒨᓚᐅᖅᓯᒪᔫᒃ. ᖃᐅᔨᒪᓚᐅᖅᑐᑦ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥ ᐊᖓᒃᑯᕐᒥᑦ ᐅᓂᒃᑳᖏᓐᓂᓪᓗ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᖅᑐᑎᒃ . ᓘᑲᓯ ᓄᑕᕌᓗᓪᓗ, ᐃᖃᓗᓐᓂ, ᐃᕐᓂᖓ ᐊᓚᕆᐊᖅ, ᐊᖓᒃᑯᒻᒪᕆᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓂᒋᐊᓂ ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ. ᐊᓚᕆᐊᖅ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓇᓂᓯᕕᒻᒥ ᐱᕈᔅᓴᓪᓗᓂᓗ. ᐊᑖᑕᐃᕐᖓᑦ, ᐊᓈᓇᖓ ᑲᑎᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑭᓐᖓᕐᒥᐅᔪᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᒻᒥ. ᐅᐊᑦᑎᐊᕈᒃᑲᓐᓂ ᓄᓇᑖᖅᑐᓂ ᑕᐃᑲᓂ ᐅᑉᐱᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1920-ᕈᔪᒻᒥ. ᑕᐃᒪᓕ, ᓯᓕᔅᑏᓐ ᐃᕿᔾᔪᒃ (ᐃᖃᓗᒻᒥᐅᑦ), ᐊᖏᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔪᖅ ᐸᐃᕆᔭᐃᑦ ᑎᒍᒻᒥᕕᒻᒥ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᓴᓴᐃᔭᑎᒃᑯᖏᑦ, ᐅᓪᓗᐊᕐᔪᒋᓪᓗᓂᐅᒃ ᐊᐃᐱᓛᕐᔫᑉ, ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ.
ᐳᓈᑦ ᓴᓚᑎᓐ ᑎᐊᖑᓗ
ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ:
uxExk xsW+M3J4
xz4f3aN s?2tA9o scC/6bC N5to1usg5 woymQxc6bK5 scc5b6Sz yMgJ7mE1j5 ryxi xgExc3m5 slExN6gc6Li WsJbc6Li bwmw5+g1m5 cspm/C xz4f6 +b7N xz4+f8q5gzsZlx6 xz4fu4 cspMs6Lz gWM5gu4 cspMs6ym2lz bwmw5+gZm. s?A5 g4yCClx6t9lb xz4+fJmJx+lZlx3lb xJ6+f6gA5. wMq4rx6 rNrx6 WJ8N6g4ns+JZlx6 ryxi bf4ns8q5g6 wk1j5 tr2X5 xz4f6t2X9oxoD8N3m5. xspc5bo3lbl iWs8q5gu4 bfc5bo3lbl w+k8q5gu4 xc4f6t2X9oxiz WQxDbsN/3m5. bwm8N b[? grz xz4+f2 xz1j5 g+Cz8q5+gZlx6.