ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖅ > ᐅᒃᐱᕆᔭᕕᓂᑐᖃᐃᑦ ᐊᖓᒃᑯᐃᓪᓗ > ᓈᓴᐅᑎᒻᒪᕆᖓ 8: ᐱᖅᑯᓯᐅᔪᑦ, ᐊᖓᒃᑯᓕᕆᓂᖅ ᐃᓕᓰᖅᓯᓂᖅ

The melting of the sea ice near Broughton Island.

Caribou in the Koroc River Valley, Torngat Mountains.

ᓈᓴᐅᑎᒻᒪᕆᖓ 8: ᐱᖅᑯᓯᐅᔪᑦ, ᐊᖓᒃᑯᓕᕆᓂᖅ ᐃᓕᓰᖅᓯᓂᖅ

ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ:
+Dy wc9oJ6
cMy+D6 ryxMsClx6Li sc3m5 nvJi6vw sX4bs9li sc6tbsNhoCu sc6gFi6. b=? st6tbs1m[+A6 gd0+/J8+i6S6 +x8ixMsClx6Li bwm8N+o+M4 gns+m6b6+blZ kbCsDl4Lz cspMs6ym/C wo+y6bsMs6g6 bw8N xzJQ+zMs6bK5 xatctflZ. x+bbZ5bs3q8N w5gox6 wo+y6bsMs6ymJ6gn6ymZlx6LA. rNs9l wo+y6bz ck3l wo+y6bsiz gnsm8q5txC4f. xyxi4 bw{hm wo+y6bsJu4 gnsm8qLz bw8No g+n6LA9l csp5txvw8N6LAl WMs6ym9lz.
ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᖅ:
ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖅᑯᓯᖏᑦ, ᓯᓚᕐᔪᐊᖅ, ᐃᓄᖃᐅᖅᑐᖅ ᑕᕐᓂᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕙᑦᑐᓂᒃ ᑭᓱᓕᒫᕐᓂᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ, ᕿᓚᒻᒥ ᐃᒪᕐᒥᓪᓗ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑕᕐᓃᑦ ᐊᓂᖅᓵᖅᑐᖅᑐᓕᒫᑦ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᖅᑐᑎᓪᓗ. ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑉᐱᕆᔭᖃᖅᑐᑦ ᐊᓄᕆ ᓯᒪᑲᒻᒪᓪᓗ ᐊᒻᒪᔪᓐᓃᓐᖔᖅᑐᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᑕᕐᓂᐅᑉ ᐊᓐᓄᕌᖏᓐᓂ; ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓄᕆᒐᓱᐊᖅᑎᒍᓐᓃᕐᓗᒍ ᑕᕐᓂᐅᑉ ᐃᐱᐅᑕᖏᑦ ᑭᑦᑐᕋᕆᐊᖃᖅᑕᖏᑦ, ᓯᓚᐅᑉ ᐃᓄᐊ ᑕᕐᓂᒻᒧᑦ ᓯᓚᒥ ᐊᖏᔪᖅᑳᖑᓪᓗᓂᓗ ᐃᓅᓯᕐᓂᑦ, ᐊᓂᕐᓂᖃᖅᑎᑦᑎᔪᖅ, ᐆᒪᔪᓕᒫᓄᑦ, ᐊᖅᓵᖅᓯᒍᓐᓇᖅᑐᓂᓗ. ᑖᓐᓇ ᓯᓚ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᑐᑭᖃᖅᑐᖅ; ᓯᓚᑐᔪᒻᒪᕆᒃ, ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᐋᖅᑮᓯᒪᔪᖅ, ᐊᓂᕐᓂᐅᔪᖅ, ᓯᓚᕐᔪᐊᖑᕗᖅ. ᐅᔪᐊᕋᖅ ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ, “ᓯᓚ ᐅᐃᔮᑐᐃᓐᓇᖅᑐᖅ ᓯᓚᕐᒧᐊᕐᒥ. ᓲᕐᓗ ᓯᓚ ᓄᓇᕐᔪᐊᑉ ᐃᓗᐊᓃᑦᑐᖅ.” ᓯᓛᑦ ᐳᑭᕐᓗ ᓱᕈᓯᐅᕗᑦ ᓯᓚᒧᑦ, ᐆᒻᒪᖅᑐᑦ ᖃᑯᖅᑕᓂᒃ ᒪᓐᓂᓐᓂᒃ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᒋᐊᖃᖏᓐᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᓱᕋᑦᑕᐅᒋᐊᖃᓐᖏᑦᑐᓂᓪᓗ. ᑐᐱᒪᐃᑦ ᑕᕐᓃᑦ ᐃᓄᖃᕈᓐᓃᖅᑐᒧ ᐃᓪᓗᕕᒐᕐᒨᓲᑦ ᖃᓂᒻᒪᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᓐᓂᒃ. ᓴᐅᓂᖃᓐᖏᑦᑐᑦ, ᐊᐅᑐᐃᓐᓇᐃᓪᓗᑎᒃ. ᐊᖓᒃᑯᐃᑦ ᐋᓐᓂᖅᓯᐃᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᑐᐱᓚᓐᓂᒃ ᑐᖁᓪᓗᓂᒋᑦ. ᓴᓐᓂᖏᑎᒍᑦ ᓴᐳᒻᒥᑦᑎᖏᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᒻᒥᑦ, ᐃᓚᖏᑦ ᐊᖓᒃᑯᐃᑦ ᐊᑐᕐᓂᓪᓗᖃᑦᑕᖅᑐᒥᓃᑦ ᓴᓐᖏᓂᖏᓐᓂ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᖓᒃᑯᑲᐃᒻᒪᐃᑦ. ᓇᓪᓕᓐᓂᖃᓐᖏᑦᑐᑦ ᓴᓐᖏᓂᖏᑦ ᑲᑉᐱᐊᓵᕈᑎᒋᔪᓐᓇᖅᑕᖏᑦ. ᐃᓕᓯᖅᓰᒐᔭᖅᑐᑦ ᑐᐱᓯᓗᑎᒃ ᐃᓄᑦ ᑕᕐᓂᖓᓐᓂ, ᐲᖅᑎᓪᓗᓂᐅᒃ. ᐊᓯᐊᓄᑦ ᐊᖓᒃᑯᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓇᓱᐊᕋᔭᖅᑐᖅ ᑕᕐᓂᖓ ᐅᑎᖅᑎᓐᓇᓱᐊᕐᓗᓂᐅᒃ.