ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦ > ᓯᓐᓇᒃᑐᕐᓂᖅ ᓯᓐᓇᒃᑑᒪᓂᒡᓗ ᑐᑭᓕᐅᕆᓂᖅ > ᓯᓐᓇᑦᑐᒪᓂᒃ ᑲᒪᓂᖅ: ᓄᖅᑲᑎᑦᑎᒍᓐᓇᕐᓂᖅ ᐸᐸᑦᑎᓂᕐᓗ; ᐃᓕᓰᖅ5 > ᖃᐅᓴᐅᑎ (PDF)

The melting of the sea ice near Broughton Island.

Caribou in the Koroc River Valley, Torngat Mountains.

 

ᓯᓐᓇᑦᑐᒪᓂᒃ ᑲᒪᓂᖅ: ᓄᖅᑲᑎᑦᑎᒍᓐᓇᕐᓂᖅ ᐸᐸᑦᑎᓂᕐᓗ; ᐃᓕᓰᖅ5

ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᔅᓴᐃᑦ: