ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦ > ᓯᓐᓇᒃᑐᕐᓂᖅ ᓯᓐᓇᒃᑑᒪᓂᒡᓗ ᑐᑭᓕᐅᕆᓂᖅ > ᓯᓇᑦᑐᒪᐃᑦ ᐊᖓᒃᑯᓐᖑᕐᓂᕐᓗ: ᐊᖓᒃᑯᕈᕐᓂᖅ

Iqaluit

ᓯᓇᑦᑐᒪᐃᑦ ᐊᖓᒃᑯᓐᖑᕐᓂᕐᓗ: ᐊᖓᒃᑯᕈᕐᓂᖅ

ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ:
Wo4{ Wh4
b[N rstx3i4 xJixClx3u/Q5 wMq5 xz4fDlw5 ©3zu4 wvJtc9- M5∫6gx¬?1mb wvJtc6bXMs3mb s=?¬8•5 WhxMnDtQJN3li[J4 e1uˆ6t9lQ5 yib6gm/Exoxlk5 NjtQo6Lt4 g4gMa6LtÅ6 wMq5 WhlgXMs3mb wMq5 czbM∫Çl4Lt5 cq3Oi3l4 s©tQlA sz∫i4 xw?sZ4bc3m5 BxNM mw/u4 szy1ic6Li ƒ3zi[l ƒcsCl4Li byx¬cs6Li[l x/z∫3F4n5 xu˙1mExlw5 bw1Nl ej4yÇ6 g4gF4nuÅ6 cspn6Li xw?vb1m5 st3÷¬4Li csmt9lA ho wkw5 f1mdJxlt9lQ5 yioçtNQ4LQ5 ho yec6t4LA st6XMs3m5 µi4 kN4 wcl1i4 hNrx6 csp?4yrx6 cspm/s1m5 B≈NM mw/u4 bwm8N WhxMn4LÅ6 czb[9M5∫6Li mfx¬•Å6 xe[OEflw5 Nr6gflZlx3mb w4gD¬oCu4 glbEl4IliQ5 WxMw4JtQMCzuQ5 xNs4LiQ5 cqMb4XMsQ5 xe[Q6 wuisi6n6 WxMN4ns?1mb czboÇz5 WhxM4iCh[i6 kNo[Ô2 s4Wgi4 NryNC/6g6 WhxM4LiÅ6 xe[Q6 bm4fx wuis6n6 WxMins?1mb czboÇz5 WhxMniCh1i6 kNo[J6 s4Wgi4 NryNC/6g6 xe[Q6 czoµ4 x4grb3MboCus4 eµNh4©Zlx6 x/s4Wxukå6 xNsb6LA xfiQ/zÅ6 çq6LA bwm8N WMs6ym4Li drs∫Å6 sFqhv4go6g6 NqC Nrsmlx3ifj5 f[l4flx ∫8N ddxgwˆo6gÎ4 xz4ƒ2 ©3zuk5 wvJbsb˜6Lt4 W?Ms6gDlw5. G!%#H
ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᖅ:
ᑕᕝᕙᓂ ᐅᓂᒃᑳᕐᒥ, ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᑦ ᐊᖓᒃᑯᕆᓂᕐᒥᑦ ᖃᓄᕐᓗ ᐊᖓᒃᑯᕈᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑕ. ᐃᓚᖏᑎᒍᑦ, ᐊᖓᒃᑯᐃᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐱᖃᑦᑕᖅᑐᒥᓃᑦ, ᓇᓗᓇᐃᖅᑐᑎᒃ ᐊᖓᒃᑯᕈᕈᒪᓂᖏᓐᓂ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐊᖏᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ (ᐊᖏᓐᖏᒐᔪᖃᑦᑕᓚᐅᕐᖓᑕ), ᐃᓚᖏᓪᓗ ᐊᖓᒃᑯᕈᖃᑦᑕᖅᑐᒥᓃᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ, ᐊᒋᐊᑉ ᐊᓈᓇᖓ ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ. ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᑕᑯᔪᓐᓇᖅᓯᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᑕᕐᓂᕐᒥᓂᒃ. ᐃᓚᖏᓐᓂ ᓴᑲᔪᓂᒃ, ᐊᖓᒃᑯᕈᓕᖅᑐᒥᑦ ᑲᐱᔭᐅᓪᓗᓂ (ᐊᐅᓈᕋᔭᓐᖏᑦᑐᖅ) ᖁᑭᖅᑕᐅᔪᒥᓪᓘᓐᓃᑦ (ᑕᕐᓂᖏᑦ ᐋᖅᑭᖓᓐᓂ ᓄᖅᑲᑎᑦᑎᒍᔭᖅᑐᑎᒃ). ᐊᖓᒃᑯᐃᑦ ᓴᓐᖏᓂᓕᐊᓘᓚᐅᖅᑐᑦ, ᐊᐅᓪᓛᒃ ᐱᓱᑦᑐᑎᒃ ᐅᕗᖔᓗᒃ ᓂᐅᕐᕈᔪᓐᓇᓚᐅᖅᑐᑦ ᕿᓚᒥᐊᓗᒃ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᓂᓪᓗ ᓴᖅᑭᑎᖅᑎᔪᓐᓇᖅᑐᑎᒃ. ᐅᐊᑦᑎᐊᕈᒃᑲᓐᓂᖅ, ᐱᓱᒃ ᐅᓂᒃᑳᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᖓᒃᑯᐃᑦ ᕿᒧᖅᓯᓈᖏᓐᓂ.
ᐃᓄᐃᑦ ᐊᔅᓱᕈᖃᑦᑕᖅᑐᒥᓃᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂᓪᓗ ᐃᓅᖃᑎᒥᓂᒃ ᐃᓕᐊᕐᔪᖃᖅᑎᒃ ᐃᓛᓐᓂᑯᓪᓗ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐊᖓᒃᑯᕈᖅᐸᑦᑐᑎᑦ ᑐᖁᖓᔫᑉ ᑕᕐᓂᖓᓐᓂ ᐃᑲᔪᖅᑎᖃᖅᑐᑎᒃ ᓇᓪᓕᑦᑎᒋᓚᐅᖅᑕᒥᓂᒃ. ᐱᓱᒃ ᒪᕐᕈᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᒥᔪᖅ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᓱᕈᓐᓂᒃ ᐊᔅᓱᕈᓐᓇᖅᑐᔅᓯᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔫᓐᓂᒃ ᐃᐱᓕᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᐃᓕᐊᕐᔫᓂᖏᓐᓂᓪᓗ ᐱᑦᑎᐊᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕋᑎᒃ. ᐃᓕᐊᕐᔪᐃᑦ ᓇᓪᓕᒋᔭᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᒻᒪᑕ, ᐃᓚᖏᓪᓗ ᓇᓪᓕᑦᑕᐅᕙᑦᑐᑎᒃ, ᐸᖅᑭᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᑎᒥᒃᑰᖏᑦᑐᒐᓗᐊᖅ. ᑕᐃᒫᒃ ᐸᖅᑭᔭᐅᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐋᓐᓂᖅᑎᕆᕙᑦᑐᑦ ᐃᓱᒪᑖᓕᖅᑭᑎᑕᐅᓇᓱᐊᖅᐸᑦᑐᒥᓃᑦ ᐱᐅᓯᓪᓗᑎᓪᓗ, ᑐᖁᔭᕆᐊᔅᓴᖅ ᑲᑉᐱᐊᓱᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᑦᑎᐊᓐᖏᑐᐃᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑲᑕ.
ᐱᓱᒃ ᑲᖦᖤᓪᓗ ᐃᓚᖏᓐᓂ ᐊᖓᒃᑯᑕᖃᖅᑐᐃᓐᓇᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔫᒃ. ᑲᖦᖤᒃ ᐅᓂᒃᑳᖃᒃᑲᓐᓂᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᑖᑕᖓᑕ ᐊᖓᒃᑯᕈᔅᓴᖁᒐᓗᐊᕐᖓᒍ ᐊᖓᒃᑯᑯᓐᓇᓚᐅᓐᖏᑦᑐᖅ ᓴᓐᖏᓂᖏᑦ ᐅᑉᐱᕆᓚᐅᓐᖏᒻᒪᒋᑦ. ᑭᓯᐊᓂᓕ ᓯᓐᓇᑦᑐᒪᑎᒍᓐᓇᓚᐅᖅᑕᖓ ᐊᑖᑕᖓᑕ, ᑕᑯᓐᓇᓐᖑᐊᕈᓐᓇᖅᑐᓂᓗ, ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓐᓄᑦ ᐃᔅᓯᕋᕐᔪᐊᒨᓐᖔᖅᑐᒋᕗᖅ ᐊᖓᒃᑰᓂᕐᒨᖏᑦᑐᖅ.
ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖏᓐᓂ ᐅᓂᒃᑳᒥ ᑕᕝᕙᓂ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑐᖅ ᖃᓄᖅ ᐊᖓᒃᑯᐃᑦ ᑐᑭᑖᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᓚᐅᕐᒪᖔᑕ ᓯᓐᓇᑦᑐᒪᓂᑦ. ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᓯᓐᓇᑐᖅᑐᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᑐᑭᓯᒍᓐᓇᕐᓇᓂᒋᑦ ᑕᐃᒪᓕ ᖃᐅᔨᒋᐊᓕᕋᔭᖅᑯᖅ ᐊᖓᒃᑯᕐᒧᑦ. ᐃᑲᔪᖅᑎᖃᖅᑐᑎᒃ ᑐᕐᖓᖁᑎᖏᓐᓂ, ᐊᖓᒃᑯᐃᑦ ᖃᐅᔨᒍᓐᓇᓚᐅᖅᑐᖅ ᐱᐅᒻᒪᖔᖅ ᐱᐅᓐᖏᒻᒪᖔᕐᓘᓐᓃᑦ ᓯᓐᓇᑦᑐᒪᒥᓂᖅ.