ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖅ > ᐅᒃᐱᕆᔭᕕᓂᑐᖃᐃᑦ ᐊᖓᒃᑯᐃᓪᓗ > ᓈᓴᐅᑎᒻᒪᕆᖓ 3: ᑲᑎᓯᓂᖅ ᐃᓄᕋᔭᕐᓂᑦ: ᐃᓄᕐᔫᔮᖅᑐᑦ ᐆᒪᔪᑦ

ᓈᓴᐅᑎᒻᒪᕆᖓ 3: ᑲᑎᓯᓂᖅ ᐃᓄᕋᔭᕐᓂᑦ: ᐃᓄᕐᔫᔮᖅᑐᑦ ᐆᒪᔪᑦ

ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᖅ:
ᑲᑎᔅᓯᒐᔪᖃᑦᑕᓲᑦ ᐃᓄᕋᔭᕐᓂᑦ, ᑕᕐᓂᕐᓂᑦ ᐃᓄᕋᔭᕐᓂᑦ, ᐃᓄᕐᔫᔮᖅᑐᓂᒃ ᑕᕐᓂᓂᑦ; ᐆᒪᔪᓂᓪᓗ. ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓂᒃ ᑲᑎᓯᓪᓗᓂ ᖃᐅᔨᒍᑎᐅᒻᒪᕆᓚᐅᖅᑐᖅ ᐱᐅᓐᖏᑦᑐᐊᓗᒻᒥᑦ. ᓄᑕᕌᓗᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᑕᑯᓗᓂᒎᖅ ᓇᓗᓇᓐᖏᑦᑐᖅ ᓲᕐᓗ ᐳᔪᕈᔪᐊᓗᒻᒥᑦ ᑕᑯᓐᓇᓇᖅᑐᔮᖅᑐᖅ, “ᓲᕐᓗ ᑕᑯᓐᓇᓐᖑᐊᕐᓂᖅ.” ᐅᖃᖅᑐᓂᓗ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒃᑰᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖓᓐᓂ ᐃᓱᒫᓗᖃᕐᓂᕐᖓᑦ. ᐃᓄᕋᔭᐃᑦ ᑐᓐᖓᓇᖅᑐᓚᐅᖅᑐᑦ, ᑲᑎᓯᒍᒪᓪᓗᑎᓪᓗ ᐃᓄᓐᓂᒃ, ᓂᕐᔪᑎᕐᔫᔮᖅᑐᑦ ᑕᕐᓃᑦ, ᐆᒪᔪᐃᑦ, ᐃᓱᒪᑐᐊᖃᓚᐅᓐᖏᑦᑐᑦ ᑲᑉᐱᐊᓇᕈᓐᓇᖅᑐᑎᓪᓗ. ᐃᔨᕋᐃᑦ ᑐᖁᖓᓚᐅᖅᓯᒪᔪᒥᓃᑦ, ᐃᔪᕈᔫᓕᖅᑐᑎᒃ ᑕᕐᓂᐅᓕᖅᑐᑦ. ᐊᓐᓄᕌᖅᓯᒪᕙᑦᑐᑎᒃ ᑕᐃᒫᔅᓴᐃᓐᓇᖅᑕᐅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᓇᓱᐊᕐᖓᑕ ᓱᓇᒃᑯᑖᖃᖅᑐᑎᒃ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒋᓪᓗᑎᒃ; ᐱᑕᖃᖅᑐᑦ ᓲᕐᓗ ᐱᑕᓕᓪᓚᕆᑦᑎᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐊᑦᑕᓇᓚᐅᓐᖏᑦᑐᑦ. ᐃᓄᒃ ᐊᑯᓂᐅᓗᐊᖅᑐᖅ ᓇᔪᐃᒋᐊᖃᓐᖏᑦᑐᖅ ᐃᔨᕋᕐᒥᑦ, ᓂᓐᖓᑎᑦᑕᐃᓕᒪᒋᐊᖃᖅᑐᒋᓪᓗ. ᐊᐅᐱᓛᕐᔪᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᖃᓄᖅ ᐃᓄᒃ ᐸᖅᑭᒍᓐᓇᕐᒪᖔᖅ ᐃᓕᕋᕐᓂᑦ: ᓇᑦᑎᓕᒻᒥ, ᐃᔨᐅᑉ ᐊᑯᓕᐊᖓᒍᑦ ᑐᓐᓂᖃᕐᓗᓂ ᕿᒫᒐᔭᖅᑐᑦ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒥᒃ ᑕᑯᒍᑎᒃ; ᓯᔾᔭᒥᐅᑕᓄᓪᓕ ᓯᓚᐃᕐᕆᔭᐃᓇᓱᐊᕋᔭᖅᑐᖅ ᓴᓐᖏᔪᐊᓘᓐᖑᐊᕐᓗᑎᒃ. ᐊᐃᑉᐸᖃᕐᓂᖅ ᐃᓄᕋᔭᕐᓂᑦ ᑐᕐᖓᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒻᒪᕆᐅᓚᐅᖅᑐᖅ. ᑕᕐᓂᕐᒥᑦ ᑯᔭᖃᑎᖃᕐᓂᕈᕕᑦ, ᐃᓅᓰᑦ ᓈᒻᒪᒍᓐᓃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ, ᐃᓅᓰᑦ ᓇᓪᓕᑎᒃᑲᔭᖅᑕᐃᑦ. ᐱᐅᓐᖏᑦᑐᐊᓘᒻᒪᑦ, ᖃᓄᐃᔾᔪᑎᒋᔪᓐᓇᖅᑕᕐᓂᑦ ᓴᖅᑭᖅᑐᖃᕋᔭᖅᑐᖅ. ᐊᓪᓛᒃ ᑕᑯᔅᓴᐅᓃᑦ ᐊᓯᔾᔨᕋᔭᖅᑐᖅ. ᐅᖃᐅᓯᕆᓐᖏᒃᑯᕕᐅᒃ, ᑐᖁᔾᔪᑎᒋᔪᓐᓇᖅᑕᐃᑦ ᐊᓪᓛᒃ.