ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦ > ᓯᓐᓇᒃᑐᕐᓂᖅ ᓯᓐᓇᒃᑑᒪᓂᒡᓗ ᑐᑭᓕᐅᕆᓂᖅ > ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐊᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᓪᓗ ᓯᓐᓇᑦᑐᒪᓂᕐᒥᑦ ᐅᖁᒪᖏᓐᓂ > ᖃᐅᓴᐅᑎ (PDF)

The melting of the sea ice near Broughton Island.

On the shore of Ungava Bay south of Killiniq.

 

ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐊᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᓪᓗ ᓯᓐᓇᑦᑐᒪᓂᕐᒥᑦ ᐅᖁᒪᖏᓐᓂ

ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᔅᓴᐃᑦ: