ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦ > ᓯᓐᓇᒃᑐᕐᓂᖅ ᓯᓐᓇᒃᑑᒪᓂᒡᓗ ᑐᑭᓕᐅᕆᓂᖅ > ᑎᒥᐅ ᓯᓚᑖᓅᕈᓐᓇᕐᓂᖅ: ᓴᑲᓂᖅ, ᓇᒃᑳᕐᓂᖅ, ᐃᓕᒻᒪᑐᕐᓂᖅ, ᐃᑭᐊᖅ& > ᖃᐅᓴᐅᑎ (PDF)

The melting of the sea ice near Broughton Island.

On the shore of Ungava Bay south of Killiniq.

 

ᑎᒥᐅ ᓯᓚᑖᓅᕈᓐᓇᕐᓂᖅ: ᓴᑲᓂᖅ, ᓇᒃᑳᕐᓂᖅ, ᐃᓕᒻᒪᑐᕐᓂᖅ, ᐃᑭᐊᖅ&

ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᔅᓴᐃᑦ: