ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖅ > ᐱᒋᐊᕈᑎᑦ > ᐅᑉᐱᓕᕐᓂᖅ > ᖃᐅᓴᐅᑎ (PDF)

Photo Kuptana couleur

Photo Bear skin couleur

Photo Eating Raw Cariboo Arviat 1937

 

ᐅᑉᐱᓕᕐᓂᖅ

ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᔅᓴᐃᑦ: