ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖅ > ᒪᓕᒐᑐᖃᓕᕆᓂᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᑦ

Photo Dance of the Copper Eskimos

ᒪᓕᒐᑐᖃᓕᕆᓂᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᑦ

ᓇᐃᓪᓕᑎᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᓂᒃᑳᖅ:
ᐅᓂᒃᑳᖅ

ᒪᓕᒐᐃᑦ, ᐱᖁᔭᐃᑦ ᑎᕆᒍᓲᓰᓪᓗ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑐᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᓐᓂᑦ, ᐊᑐᖅᑕᐅᖏᑦᑐᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑯᓯᖏᓐᓂ. ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᖅᑐᕐᓕ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᖅᐸᓕᖅᑐᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᒪᓕᒐᖏᓐᓄᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᖓᔪᓂᒃ ᒪᓕᒐᖏᓐᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖅᓴᐅᕙᓕᖅᑐᑦ ᐃᓄᓐᓄᒃ. ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ, ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᑕᔅᒪᓐ ᐳᕋᐃᔅ - ᐸᓇᑦᒧᑦ, ᒪᓯᐅ ᑐᕆᐊᒧᑦ (1997: ᒪᑉᐱᒐᖅ250) ᐅᖃᖅᓯᒪᕗᖅ: “ᓄᑖᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᑐᓴᕈᒥᓇᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐅᐱᓐᓇᕋᓂ ᐊᑐᕐᒥᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᑐᖃᕐᓂᑦ ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑎᒃ ᑐᑭᖏᓐᓂᓪᓗ.” ᐃᓄᑦᑎᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐊᑐᕐᓂᖅᓴᐅᕙᓕᕐᖓᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᒪᑦᑎᐊᓕᖅᑐᖅ. ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᑦᑐᑎᒃ ᑐᑭᖏᓪᓗ ᐅᖃᐅᓯᑐᖃᕐᓂᑦ ᐊᖃᑦᑕᕐᒥᔪᑦ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᑐᑭᓪᓚᕆᒋᓐᖏᑕᖏᓐᓂ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐊᑐᕆᓪᓗᑎᒃ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᑐᖃᐃᑦ ᓄᑖᕐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᓕᕐᖓᑕ ᓲᕐᓗ ᒪᓕᒐᐃᑦ, ᐱᖁᔭᐃᑦ ᑎᕆᒍᓲᓰᓪᓗ, ᑕᒪᓐᓇᓕ ᐃᓱᒪᒋᓪᓗᒍ ᒪᓕᒐᖅ ᐊᔾᔨᒋᓐᖏᑦᑎᐊᖅᑕᖓᓐᓂ ᑐᑭᖃᕆᔭᐅᒻᒪᑕ ᐱᖅᑯᓯᖏᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓗᐊᕋᑎᒃ.
ᐳᕋᑐᓕᒃ ᓗᒍᕋᓐ ᔮᕆᒃ ᐆᔅᑕᓐ, ᐅᐃᒻ ᕋᐃᓯᖕ.
ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ:
uxE+xk xsW+M3J4:
x+NN4f1m x+bb4f1m x4hD3ifFigw8Nq8k5 x8NsmJ8NMs6SA5. wkw5 moZgcq8i4 mo1i+fiu1kgw8N6 x8NsmJ8NMs6+S4. moZsJi4 mo4XMs8q4ft4 xJ3N6g6ys3i6n7mEx+lN/Ms6gA5. scs0/s?o6gA5 wkw[+A6 moZcMs8q7mb. +h6V wmwoc5b3mb, “xoMJj5 ttC6bsym8qmb”. xoMJ3o whmQ/+Cz4f xo4gZ4nsifxk5 xo4g6bs/+Czu bw4fx moZw5 ttC6bsymJ5 WbcD8+i6X4g5. wkw9o moZq5 xoMJj5 ttC6bsym8q7mb. wkw9o ixdq8+i7mb xys0+/Nt9l xo4g6bsJ8NCt[l. wk4 gdZlx6X5 moZw5 WbcD8+i3ix8q7mb. w+k2 wMQgw8N3mA n8qiE1mA. Wkw5 x+bo+Czu4 mcw5b+Czu[l moZ3u4 ryxi mo[lts?Excc5bMs6g5. G!#H