ᒪᑐᓗᒍ ᑕᑯᔅᓴᐅᔪᖅ

e

Photo Dogs and shacks Clyde couleur
1115 ᐊᔾᔨᓐᖑᐊᖅ ᕿᒻᒦᑦ ᐃᓪᓗᕋᓛᓪᓗ ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒃ
ᓈᓴᐅᑎᖓ:G-1979-023: 0346
(ᒪᕐᕉᒃ ᕿᒻᒦᒃ ᓯᓚᑖᓃᑦᑐᑦ ᑐᐱᔅᓴᔭᒧᑦ ᐅᓕᔅᓯᒪᓪᓗᓂ ᐃᓪᓗᕋᓛᖅ), ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒃ, ᓄᓇᑦᑎᐊᖅ
ᐱᔭᐅᔪᖅ: ᐱᑕᖃᓐᖏᑦᑐᖅ