ᒪᑐᓗᒍ ᑕᑯᔅᓴᐅᔪᖅ

wMz %: whms9l scsy9l W3Jxaiq5

Caribou hunting with the Oqadliq family near Arctic Bay.
ᐊᔾᔨᓐᖑᐊᖅ # 27:  
ᑐᑦᑐᓯᐅᕆᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᓪᓕᒃᑯᑦ ᐃᑉᐱᐊᕐᔫᕐ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂ.
ᒪᐃ 1996.
ᐊᔾᔨᓐᖑᐊᖅ: ᑳᕆᒻ ᕉᓚᒻ