ᒪᑐᓗᒍ ᑕᑯᔅᓴᐅᔪᖅ

xz4âi6

Photo Father Trinell with group of Inuit children
2115 ᐊᔾᔨᓐᖑᐊᖅ ᐊᑖᑕ ᑐᕆᓄ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᓱᕈᓯᕐᓂᑦ ᐃᓚᖃᖅᑐᓂ
ᐊᑖᑕ ᑐᕆᓄ ᓱᕈᓯᕐᓂᑦ ᐃᓚᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐃᔅᓯᕋᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᓵᖓᓐᓃᑦᑐᑦ
ᐊᑦᑐᑉᐱᕆ 1951, ᓇᒥ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᓂᕐᒪᖔᖅ: ᑭᓐᖓᕐᓂ, ᓄᓇᑦᑎᐊᖅ, (ᑭᓐᖓᐃᑦ), ᓄᓇᕗᑦ)
ᐱᔭᐅᔪᖅ: ᑕᒃᓚᔅ ᐅᐃᑭᓐᓴᓐ / ᑲᓇᑕᒥ ᑕᕐᕆᔮᔅᓴᓕᕆᔨᒃᑯᑦ / ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᒻᒥ ᑐᖅᑯᐃᕕᒻᒥᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥ / PA-146509