ᒪᑐᓗᒍ ᑕᑯᔅᓴᐅᔪᖅ

xQx6: w6vsm/q5 cspym/ui

Photo Native out sealing Pang 1929
2415 ᐊᔾᔨᓐᖑᐊᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᑦᑎᓯᐅᕆᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᐸᓐᓂᖅᑐᒥ 1929
ᐃᓄᐃᑦ ᓇᑦᑎᓯᐅᕆᐊᖅᓯᒪᔪᑦ
1929 / ᐸᓐᓂᖅᑐᖅ, ᓄᓇᑦᑎᐊᖅ (ᐸᓐᓂᖅᑐᖅ, ᓄᓇᕗᑦ)
ᐱᔭᐅᔪᖅ: ᓕᕕᖕᓯᑐᓐ / ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᒻᒥ ᑐᖅᑯᐃᕕᒻᒥᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥ / PA-126894