ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖅ > ᐋᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖅ > wMz @: tu4f5 ≈8ix3i6 whms9l ckwoziz: wk1k5 bm4fx ck6 > ᖃᐅᓴᐅᑎ (PDF)

Hunting camp near Iqaluit

 

wMz @: tu4f5 ≈8ix3i6 whms9l ckwoziz: wk1k5 bm4fx ck6

ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᔅᓴᐃᑦ: