ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖅ > ᐋᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖅ > wMz ^: WD6gw5

Hunting camp near Iqaluit.

 

wMz ^: WD6gw5

ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ:
dx/st5 Gx0p !H
s/6vi WD+haJ5; w7m+c dx/3N6yAx1iq8k5 csyo+Czu4. g4gi5 icsoMs6X4Lt4. e3i6bsK5 r1oq9l d7jxz9lt4. r9o3jx6bs+Zzu4 xs1u4 ul4yJ8N6S5, xJx3jx6bsAt[l w7m4ymizi4 ul4yJ8NE9lt4. xJx9l wkxi4 wi+?9o6t5tJ8NE9lt4. ckgw8N6 ci7msy3j5 xg6bsJ8N6S5 do{y6bsMs6Lt4 x+lt9lx3u4 cJ6g6Li. iE/s/Exc8q5g5. N5tx9l eyq5 Xi6tbs+Ci4ymo6t9lQ5 muzi4 s6hw/w0JtQ/4nsJ5 eos3FQ9lQ5.” Gm2W6tZ6 @(^H
ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᖅ:
ᐱᕈᖅᑐᐃᑦ; ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ ᐱᕈᖅᑐᐃᑦ
ᐊᒥᐊᖏᑦ ᑕᑯᔅᓴᐅᓪᓗᑎᒃ, ᑖᓐᓇ ᓈᓴᐅᑎᒻᒪᕆᒃ ᐱᕈᖅᑐᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑕᑯᔅᓴᐅᑎᑦᑎᕗᖅ ᐋᓐᓂᐊᓲᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᓂᒃ. ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐅᖃᐅᓯᐅᓪᓗᑎᓪᓗ ᑕᒪᒃᑯᐊ: ᐃᔾᔪᐃᑦ, ᑐᑦᑐᐃᑦ ᓂᕿᖏᑦ, ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐱᕈᖅᐸᑦᑐᑦ ᓄᓇᒥ; ᓂᕆᔭᔅᓴᐃᑦ; ᐃᕕᔅᓱᒐᐃᑦ ᓇᐹᖅᑐᐃᑦ; ᐸᕐᖓᐃᑦ; ᐱᖁᔅᓯᐊᔅᓴᑦ ᐃᓪᓗᒥᑦ; ᐃᒪᕐᒥ ᐱᕈᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᐅᑉ ᒪᓐᓂᖏᑦ.