ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖅ > ᐋᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖅ > wMz %: whms9l scsy9l W3Jxaiq5

Caribou hunting with the Oqadliq family near Arctic Bay.

wMz %: whms9l scsy9l W3Jxaiq5

ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ:
xrh +Ju
“whms2 n8qJx+lifzk5 bwmw5+gJ6 whm+/3ic3li +nMc6yA8N6g6 tuu4.” Gm2W6tZ6 @&^H

“bwmw5gu +h3l W5yxt9lt5 g+n8q+nMs6ymt8N4 vm6yxq8N6t9lt5 x+NN5yx5 s=?+l8+i5 x+NNw5 w8Ngcso3li gdJuis2X5 WsJu4 emwZ/6g6 wo8k5. ryxi W5yxc5bi8q4fFs4 +NM5txc5b3iq4fFs4 wh+ml5tc5b3iDFs4 Ws8q5gu4 emw+J+/D8N3uJ6 bwmw5+gJ6 bwmw7m5 w8Ngcw5 wh+ml5tbsd/s+ha8qM5 +h3l emw+J+/D8N6g6 +b5hjz d/Qc5bMsDit5 +h3l wo8k5 WsJu4 emwJuis+/D8N6g6 nWMsClxDF5 WsJu4 w+ky3u4 wexh8qi3u4 s=?+l8+i4 rhc5yxi3u4 bm4fiz emwJuis+/D8N6g6. ryxio wh+ml5tc5b3iDFs4 b=? t+u5 +nMsymA8N6g6 whmw9l bm4fkz bwmw5g6. bm8N scsyg+cl4 wMq8k5 cspm/sJ6.” Gm2W6tZ6 @&&H
ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᖅ:
ᓴᓐᖏᓂᖓ ᐃᓱᒪᐅᑉ, ᐃᑉᐱᒍᓱᓐᓂᖏᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓪᓗ
ᐃᓄᓐᓄᑦ, ᐅᖃᐅᓰᑦ ᓴᓐᖏᔪᐊᓘᒻᒪᑕ. ᐃᓐᓇᕐᒥᑦ ᒥᑕᐅᑎᔅᓴᕐᓗᓂ, ᐃᓄᒻᒥᑦ ᑎᒥᒥᑎᒍᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᔪᕈᑎᓕᒻᒥᑦ ᐊᓂᖅᐸᓈᖅᑕᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᑕᐃᒪᐃᓕᕐᓗᓂ ᒥᑕᐅᑎᔅᓴᖅᑐᒥᓃᖅ, ᓇᓪᓕᒋᔭᖓᓂᓪᓘᓐᓃᑦ. ᑕᐃᒪᐃᒻᒥᔪᖅ ᐅᑉᐱᕈᓱᑦᑎᐊᓐᖏᓪᓗᓂ ᐃᓄᒻᒥᑦ, ᑕᒻᒪᕐᓗᓂ ᐃᓱᒪᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᓯᓪᓗᓂ. ᐅᖃᐅᓯᑲᒻᒪᐃᑦ ᐋᓐᓂᕈᑕᐅᑉᐸᑕ ᐆᒻᒪᑎᒃᑯᑦ, ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᕈᓐᓇᕐᒥᔪᑦ ᑎᒥᖓᓐᓂ. ᑕᐃᒪ ᐃᓄᒃ ᐃᓅᓯᖃᑦᑎᐊᕈᒪᑉᐸᑦ ᑐᖁᓇᓵᓐᖏᓪᓗᓂᓗ, ᐃᓱᒪᖃᑦᑎᐊᕋᓱᐊᕆᐊᖃᖅᑯᖅ ᐊᓯᖏᓐᓂᓪᓗ ᐃᑉᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕐᓗᓂ. ᓱᕈᓰᑦ ᕿᔅᓵᓇᖅᑐᒦᑎᒋᐊᖃᓐᖏᓚᕗᑦ ᐃᓐᓇᐃᓪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒋᐊᖃᖅᑐᑦ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ, ᓂᓪᓕᐊᕕᒋᑐᐃᓐᓇᕋᓗᐊᕈᑦᑎᒍ. ᖃᐊᓕᕐᓂᖅ ᐅᖃᐅᓯᐅᒋᐊᖃᖅᑯᑦ, ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓗᑎᓪᓗ ᒥᑕᐅᑎᔅᓴᖅᑐᓄᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᓇᒻᒥᓂᕐᓗ ᒪᒥᓴᕐᓗᑎᒃ.