ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦ

ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦ

ᓇᐃᓪᓕᑎᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᓂᒃᑳᖅ:
ᐊᐃᑉᐸᖓᓐᓂ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᒥ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᕐᔪᐊᒃᑯᖏᓐᓄᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᑦ 1900-ᒥ, ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐅᓂᒃᑳᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᓯᔾᔨᕈᑎᒋᓯᒪᔪᓂᒃ ᓯᕗᓪᓕᒥᓂᖏᑦᑕ ᐊᑐᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂ ᑕᐃᒪᓐᖓᓂ ᐋᖏᓕᑲᒃᑯᒃ ᐃᔅᓯᕋᕐᔪᐊᒃᑯᓪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒨᕆᐅᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑕ. ᑎᓴᒪᓂᒃ ᐅᖃᓕᒫᒐᖅᑕᖃᖅᑐᖅ ᑭᖑᓕᕇᑦᑐᓂᒃ, ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᕙᑦᑐᑎᒃ ᐃᓐᓇᐃᑦ. ᐅᑉᐱᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖅ, ᐊᐅᓪᓚᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐊᓐᓇᐅᒪᓇᓱᐊᕐᓂᓪᓗ, ᓯᓐᓇᑦᑐᒪᓂᖅ ᑐᑭᖏᓪᓗ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ: ᐊᖓᒃᑯᕆᓂᖅ ᑕᒻᒪᖅᑐᓪᓗ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᖏᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ.

ᐊᑐᓂ ᐅᖃᓕᒫᒐᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑐᖅ ᖃᓄᐃᑦᑐᖃᑦᑕᓚᐅᕐᓂᖏᑦ ᐅᔪᕆᖅᓱᐃᔨᓄᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓂᒥᓂᖏᓐᓄᑦ, ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᐊᖓᒃᑯᖅᑕᖃᖃᑦᑕᑎᓪᓗᒍ ᓱᓕ ᐃᒻᒥᒃᑯᑦ ᑎᒥᒃᑯᓪᓗ ᑕᕐᓂᑯᓪᓗ ᐅᑉᐱᕆᔭᖃᓚᐅᕐᓂᖏᑦ, ᑕᒪᓐᓇ ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᒪᒐᓛᒻᒪᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᐅᖃᓕᒫᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᒥ, ᓯᕗᓕᒥᓃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᖃᑦᑕᖅᑕᒥᓂᖏᓐᓂ ᑐᑭᓯᒍᒪᑦᑎᐊᖅᑐᑎᒃ ᐅᓪᓗᒥ ᐊᐱᖅᓱᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ.
ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ:
ᕋᐃᑦᓱ ᐅᔭᕋᓱᒃ
“ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᐅᑉᐱᓕᕈᒪᓕᓚᐅᖅᓯᒪᕗᑦ. ᓯᖅᑭᑦᑎᕐᓂᐊᓕᕋᒥ, ᓯᔾᔭᒨᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ. ᓯᓚᑦᑎᐊᕙᐅᓪᓗᓂ. ᓯᕿᓐᓂᖅᑐᓂ ᐅᐱᕐᖓᓵᒃᑯᑦ. ᓇᑦᑎᒥᓂᕐᒥᑦ ᓇᔅᓴᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᓯᔾᔭᒧᑦ. ᐱᓚᑦᑕᐅᓪᓗᓂ ᐃᕐᕋᕖᔭᖅᑕᐅᓕᖅᑐᓂ, ᑎᖑᖏᑦ, ᐆᒻᒪᑎᖓ, ᐃᔨᖏᒃ, ᐅᖃᖓᓗ ᒥᑭᔫᑎᑦᑐᒋᑦ ᐊᒡᒍᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ. ᓵᖃᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᒻᒪᑕ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ, ᓇᑦᑎᒥᓂᐅᑉ ᖄᖓᓅᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ. ᒥᑭᔫᑎᕈᓘᓪᓗᒋᑦ ᐊᒡᒍᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᑲᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ. ᐅᐊᑦᑎᐊᕈᓕ, ᐃᓄᐃᑦ ᑐᑭᓕᐊᖅᑐᑎᒃ ᑐᓂᓯᔭᐅᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᓂᕐᒥᓄᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᐊᐱᕆᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᓱᒻᒪᑦ ᓯᖅᑭᖅᑎᓂᒃᑰᕈᒪᒻᒪᖔᑕ. ᑭᐅᔪᐃᓐᓇᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ, “ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑐᓚᐅᖅᓯᒪᔭᕗᑦ ᐅᑉᐱᓕᕈᒪᓚᐅᖅᓯᒪᒐᑦᑕ.” ᐊᓈᓇᒪ ᐅᖃᐅᑎᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒫᖓ, ᐊᐱᕆᔭᐅᒍᒪ ᐅᖃᖁᓪᓗᓂᖓ, “ᔩᓱᓯᒦᒍᒪᒐᒪ.” ᓂᕿᒥᒃ ᑐᓂᓯᔭᐅᓂᐊᓕᕋᒪ, ᐃᔨᒃᑯᑦ ᑕᑯᓐᓇᖅᑐᓂᖓ ᐃᕐᕋᕕᒻᒥᑦ ᑐᓂᓯᓪᓗᓂᖓ. ᒥᑭᔪᕈᓘᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑕᒧᐊᒐᕐᓂᖅᑐᓂ. ᐊᐱᕆᔭᐅᓪᓗᖓ ᓱᒻᒪᑦ ᐅᑉᐱᓕᕆᒪᒻᒪᖔᕐᒪ. ᓱᕈᓯᕈᓗᑐᐃᓐᓇᐅᓪᓗᖓ, ᐅᖃᐅᑎᓕᖅᑐᒍ ᑕᐃᒫᒃ ᐊᓈᓇᒪ ᐅᖃᖁᖅᑲᐅᒻᒫᖓ, “ᔩᓱᓯᒦᒍᒪᒐᒪ ᑐᖁᒐᒪ.”ᓂᕿᑲᓪᓚᕈᓗᒻᒥ ᑐᓂᓯᔭᐃᓐᓇᐅᓪᓗᑎᒃ. ᐱᔪᐃᓐᓇᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᒍᑦ ᓇᑦᑎᒥᓂᐅᑉ ᐆᒻᒪᑎᖓᓐᓂ, ᐃᕐᕋᕕᖏᓐᓂᓪᓗ ᐱᑦᑕᐃᓕᒪᔾᔪᑎᐅᒻᒪᑕ. ᑕᑯᓐᓇᖅᑕᐅᖃᑦᑕᔾᔮᕈᓐᓃᖅᑐᐃᑦ. ᓇᑦᑎᒥᓂᕐᒥᑦ ᐱᒃᑲᓐᓂᕆᐊᖃᓚᐅᖅᓯᒪᒍᓐᓃᖅᑐᑦ. ᓇᑦᑎᒥᓂᑐᐃᓐᓇᕐᒥᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᓐᖏᑦᑐᖅ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᓂᕐᔪᑎᓂᒃ. ᓂᕆᖃᑦᑕᕆᐊᖃᓚᐅᖅᓯᒪᒍᓐᓃᖅᑐᒍᑦ ᑭᓱᒥᓂᕐᒥᑦ. ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓐᓄᑦ ᐊᒡᒍᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᒥᑭᔪᕈᓘᓈᖅᑕᐅᓪᑎᓗᒃ.” ᐅᑉᐱᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖅ, (ᒪᑉᐱᒐᖅ 123).