ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᐅᑉ ᐅᒃᑯᐃᖅᓯᓂᖓ

Caribou in the Koroc River Valley, Torngat Mountains.

On the shore of Ungava Bay south of Killiniq.

 

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎ ᐊᓯᓕᐅᖅᓯᒪᓂᖓ

* ᐱᑕᖃᔅᓴᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᑦ

ᑖᓐᓇ ᑐᕌᕈᑏᑦ ᖃᕋᐅᓴᔭᒃᑯᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᓕᕋᐃᒍᕕᑦ. ᑖᓐᓇᓗ ᑐᕌᕈᑎᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᒐᔭᕐᒥᔪᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᒋᐊᖃᓕᖅᑲᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᓂᕆᔭᐃᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᐃᑎᑦᑎᒋᐊᕈᑎᐅᓪᓗᓂ, ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᖅᑲᑦ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎᒋᓂᐊᖅᑕᐃᑦ ᑕᓪᓕᒪᕐᔪᐊᕐᓂᑦ ᓇᕿᑦᑕᖅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑎᒃ. ᖃᕋᓴᐅᔭᕐᓄᑦ ᑐᕌᕈᑏᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑏᓪᓗ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᐃᕝᕕᑦ ᒥᔅᓵᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑎᒃ.
ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓯ ᐊᑎᖓ ᓇᕿᑦᑕᕐᓗᒍ ᐅᕗᖓ, ᐃᓕᓴᐃᔨᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᖅᑲᐅᔭᖓᓐᓂ